0%
فقط خدا

فقط خدا

زن مجرد

20 آذر 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 9 تیر 1392

خدایا در انجماد نگاه های سرد این مردم ، دلم برای جهنمت تنگ شده است !

هَمیشه که آدَم کم نمی آورَد

گـآهی زیاد می آورَد

غـَم از سَر و رویَش

از حَدقه ی ِ چشمانَش بیرون می زَنـد!!..
عطرین خانوم ;;) چه تلخ
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۴
بعضی غصه ها هیچ وقت از خاطر آدم پاک نمیشه..
..
.. بعضی زخمها هیچ موقع اثرشون از بین نمی ره...
..
.. به نظرم بایست بعضی زخم ها باز کرد... روی اونها نمک..
..
.. پاشید تا مثل داغ دل همیشه تازه بمونه...
..
.. و فراموش نکنی اونی که تو رو اینطور رها کرد...
.
عطرین خانوم ;;) مخور غم گذشته گذشته ها گذشته
ادامه
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۴
دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛

پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥

پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو

پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن

در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــو

پــُـر از حــس پــرواز

پــُـر از تــــــــ
ادامه...
  ۰۵ شهریور ۱۳۹۴
گاهی با یک قطره ، لیوانی لبریز می شود

گاهی با یک کلام ، قلبی آسوده و آرام می گردد

گاهی با یک کلمه ، یک انسان نابود می شود

گاهی با یک بی مهری ، دلی می شکند

مراقب بعضی یک ها باشیم

در حالی که ناچیزند ، همه چیزند . . .

  ۰۵ شهریور ۱۳۹۴
. تقدیم به همه دوستانی که سایه پر مهر گوهری ناب به نام پدر را از دست داده اند...آب را گل نکنیم ؛ پدرم در خاک است …وقتی دیروز باران بارید

“آن مرد در باران آمد” را به یاد آوردم

“آن مرد با نان آمد”

یادم آمد که دیگر پدرم در باران

با نانی در دس
ادامه...
m 20
ادامه
  ۰۲ شهریور ۱۳۹۴
  ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴
پیشاپیش روزمعلم به معلم کلاس اولم...وخودم مبارررک
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
ﻧﺎﻣﻪ ﺯﻥ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭﺵ :
ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ ، ﮔﻔﺘﯽ : "ﻗﯿﻤﺘﺖ ﺧﻮﺷﮕﻠﻪ؟"
ﺳﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﮔﺬﺷﺘﻢ ، ﮔﻔﺘﯽ : " ﺑﺮﻭ ﭘﺸﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﺒﺎﺳﺸﻮﯾﯽ
ﺑﻨﺸﯿﻦ "!
ﺩﺭ ﺻﻒ ﻧﺎﻥ ، ﻧﻮﺑﺘﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ " ﭼﻮﻥ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩ "!
ﺩﺭ ﺻﻒ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﻮﺑﺘﻢ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﯽ "ﭼﻮﻥ ﻗﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮﺩ "!
ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻋﻮﺍﯾﺖ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﺳﺰﺍﻫﺎﯾﺖ " ﻓﺤﺶ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ
ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ "!
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩﯾﻮﻡ ﺑﯿﺎﯾﻢ " ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻧﮑﺸﯿﺪﻩ
ﻣﯿﺪﺍﺩﯼ "!
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ "ﺩﯾﻨﺖ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯽ "!
ﺗﻮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻲ : "ﺯﻥ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻤﺎﻗﺖ ﺍﺳﺖ "!
ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﻜﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻲ : "ﺗﺮﺷﻴﺪﻩ ﺍﻡ "!
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ " ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﯿﺮ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭﻃﻠﺒﯽ ﮐﺸﯿﺪﯼ "!
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﻡ ﮔﻔﺘﯽ : " ﻣﺎﺩﺭﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺍ ﺑﭙﺴﻨﺪﺩ "!
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺱ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻮﯾﻢ ﻭ ﺍﻃﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ :
" ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭗ "!
ﻭﻗﺘﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﻮﺷﮏ ﺑﭽﻪ ﺭﺍ ﻋﻮﺽ ﮐﻦ ، ﮔﻔﺘﯽ : " ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﻣﺎﺩﺭ
ﺍﺳﺖ "!
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﻃﻼﻗﻢ ﺑﺪﻫﯽ ، ﮔﻔﺘﯽ : " ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻝ ﭘﺪﺭ ﺍﺳﺖ!!!

ﺍﯾﻦ ﻇﻠﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ؟؟
ﺩﺭ ﭘﺲ ﻧﻘﺎﺏ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ، ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﺮﺩﯼ ﻣﺤﺾ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟؟
ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ،ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﺎﻩ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽ
ﺁﻭﺭﯾﺪ ‏« ﻣﺮﺩﺍﻥ ‏» ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻦ؟؟ !!
خلیج فارس ایرانی همش خیال بافی کرده بودی
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۴
ﺑﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﻓﻘﻂ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ "
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻡ
ﺩﯾﺪﻡ، ﺷﻨﯿﺪﻡ، ﺭﻓﺘﻢ، ﺁﻣﺪﻡ
ﻭ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ
ﻧﻪ ...
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﺗﺮ،ﻋﺰﯾﺰﺗﺮ
ﻧﯿﺸﺸﺎﻥ ﺳﻤﯽ ﺗﺮ
ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﻨﻢ،ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﺩﻝ ﺑﺒﻨﺪﻡ،ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻢ،ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﭘﺮ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﯿﺶ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ
ﺁﺩﻣﺎ،ﺳﻨﮕﺪﻟﻨ
ادامه...
دلنوشته سال جدید....
>سلام...> >بیایم باهم وبه هم همه مون قول بدیم دراین سال جدیدوسالهای جدیدعمرمون ....> تازمانی که زنده ایم....> دل هیچکسی رانشکنیم....> دروغ به هم نگیم...> بی جهت امیدوارنکنیم وبعدیهوباسربه زمینش نزنیم...> وقتی دیدیم یه نفرازسرقسمت وسرنوشت تنهاست وتوی این دنیای مجازی یا.......باهاش آشناشدین..> مواظب باشین زخمش رابیشترنکنید...> من زخم داشتم....دردداشتم....اعتمادکردم...دل بستم....امیدوارش...
فقط خدا نیلوفرجان من فقط بهش خیلی وابسته شده بودم....این جرم بودومجازاتم ترکم......اونم به بدترین شیوه؟
ادامه
  ۱۱ فروردین ۱۳۹۴
خانووم به نظرم ادما خیلی کم از روی قصد به کسی بدی میکنند.گاهی نمیدونیم تبعات کاری میکنیم چقدره و چه اثری رو کسی که دوسش داریم میذاره.این باعث میشه ناخواسته اونو ناراحت کنیم و چاره ای جز رفتن براش نذاریمامیدوارم روزهای خوب براتون دوباره طلوع کنند
ادامه
  ۰۸ فروردین ۱۳۹۴
علی عباسی عید شما هم مبارک
ادامه
  ۰۴ فروردین ۱۳۹۴
علیرضا گودرزیان با سلام . 20 . سال نو شما هم مبارک
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۴
269
هدایا