0%
⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـــــــــ⋰

⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـــــــــ...

مرد مجرد از تبریز

6 شهریور 1371 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 27 دی 1393

و به ارامی شروع به مردن میکنی اگر سفر نکنی


ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ ...
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ !
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ ...
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ ...
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ...
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ " ﺍﺻﻼ " ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ...
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ ...
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭاﻧﯽ آمد ...
ﺗﺎﺯﻩ : ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ
ادامه...
وفا سیزلار
وفا سیزلار.mp3
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۱۶ آذر ۱۳۹۷
زمین با همه فراخیش بر من تنگ است.راه اسمان را هم نمی دانم.................دستم را می گیری!
جیران 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازنشر تصویر مربوط به شبکه بارون توسط ⋰فــا⋰نــــــــــــو⋰ســـ...
۰۲ مهر ۱۳۹۷
درفروبندکه بامن دیگر رغبتی نیست
به دیدار کسی...
جیران 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
زمین بهشت میشود روزی که مردم بفهمند
هیچ چیز عیب نیست جز قضاوت و مسخره کردن دیگران
جیران 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
‍ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ....
ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ !
ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا
ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ ها را
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد
جیران 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
‍ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ....
ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ !
ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ
ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا
ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ ها را
ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد
جیران 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
واحــد 🕉💗لایک خالص💗🕉
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
  ۲۲ آذر ۱۳۹۷
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
اگه خواستی تکیه بدی

نه به "چهره ها "اعتماد کن
نه به "زبون ها

به دوتا چیز اما میشه تکیه کرد

"یکی"مرام و مردونگی
"دومی "ایمان و خداباوری

بامرام؛ نمک میشناسه
و باایمان ظلم نمیکنه
  ۲۲ آذر ۱۳۹۷
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۱ آذر ۱۳۹۷
168
هدایا