0%
امیر حسین قاسمی

امیر حسین قاسمی

مرد از مشهد

1 فروردین 1358 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 15 آذر 1391

آرامش آن است که بدانی در هر گام دست تو در دست خداست
266
هدایا