بابت بی معرفتی و بی ثباتی آدم های اطرافت
نه اشک بریز نه گوشه گیری کن....
tata عالی
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر دقیقا
ادامه
  ۰۷ خرداد ۱۳۹۹
289