0%
صاعد

صاعد

مرد متأهل از ارومیه

17 فروردین 1331 (68 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1393

غم انتخاب تنهائی بهتر از غم انتظار همراهی

از دوستی دوست ، نه گنجم در پوست
در پوست نمیگنجم، چو رؤیایم هموست
هرگز نبُود ،به کام عاشق هجر دوست
آندوست بود مجنون، ولی لیلی کوست
سما ص سلام اوقاتتون پر از شادیها و سلامتی ...
ادامه
  ۲۱ تیر ۱۳۹۹
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۰۶ تیر ۱۳۹۹

دلم گرفته از هر کلمه ای که با حرف ( خ ) آغاز شود به استثنای :
خیر و خوبی ، خجسته و خرد ، خنده و خوشی بینا
خانه و خانم ، خوان و خواندن ، خداوند و خلقت زیبا
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۰۶ تیر ۱۳۹۹
سما ص 20
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۹

چگونه پاک سازم باز ، راه خود نمیدانم
چرا رنجیده ای ازمن ، گناه خود نمیدانم
اگرقصد گریز افتد مرا از دستِ چشم تو
به جز در سایۀ زلفت ، پناه خود نمیدانم
بسوی تو اگر از آب و آتش ، قاصدی باید
نویدی را ورای ، اشک و آه خود نمیدان
ادامه...
سما ص سلام لحظات شاد و نیک جناب ساعد...
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
انا 20
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

روزعیداست ومن شاد،سوی چشمه ای میرم
که دهم حاصل سی روز ، چو آب کوثری گیرم
گرچه یک ماه بود ، دورم خالی ازساقی وجام
بس شرم وخجالت که بر او آمد از این تقصیرم
من به خلوت نه نشینم پس از این، گر به مثل
زاهد صومعه حتّی گر خطا از پای نهد زنجیرم
پند پیرانه دهد واعظ شهرم ، همه شب لیک
ادامه...
سما ص 20
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۰۵ خرداد ۱۳۹۹

آشنائی با زندگی کرونا
زادگاه : شهر ووهان ... کامگاه : شهر سوهان ... پایگاه : شهر توران ... جایگاه : شهر رویان
دادگاه : شهر لوزان ... رامگاه : شهر بوران ... پادگاه : شهر پویان ... ماتگاه : شهر سوزان
شاد و بی خیال ، سالم و سرحال باشید
سما ص سلام اوقات بشادی و سلامتی جناب صاعد...
ادامه
  ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

دوست را باید شناخت ، فکر و سیرش را ز پندار شناخت
مایۀ درمان و گه ویروس در جان ، بایدش خوب شناخت
دوست را هرگز نه با ظاهر و سیما ، بلکه با دقت شناخت
دوست هم رحمت تواند بودن و هم زحمت باید که شناخت
باامید یافتن یک دوست خوب دردسر باید ک
ادامه...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

بنام اعلم و اعظم ، گشایم من زبان قاصرم را
دلم هر چند پردرد است ،گشایم سفره ام را
طعامش مهر و آسایش بود سفره نشینان را
پیامش صلح و آرامش ، همه جان و جهان را
ساعد به نما در آینه ، شرح سعادت نامه را
این مرام راه گشا هست همه آدم و عالم را
************
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

عاشقی را سخت گویند ، به معشوق رسیدنش بعید است
زانکه فرهاد به شیرین همچو مجنون به لیلی نرسیده است
عشق را یک عالمی گویند که ، بر دلدادگان دلچسب است
عین شهد و عسلی شیرین ماند که ،زنبور گل نشین است
دوستی محبّت است و دلنشین ،لازمه اش احساس است
ساعد ار مهر گره خورد و اجین شد، باز کردن م
ادامه...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

شانس
*****
معنی لغوی : بخت ، طالع و اقبال
تعریف سننی : هیچی نداری از هنر و فضایل زندگی ولی همه چی داری از صور و شمایل زندگی
انواع شانس : شانس زندگی ، شانس خانوادگی ، شانس خدمتی ، شانس مسافرتی ، شانس ملیّتی
شانس موقعیّتی ، شانس قومیّتی ، شانس دیانتی و شانس موفقیّتی
بارزه های شا
ادامه...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
جامعۀ لغزشی
>>>>جامعۀ لغزشی>>>> >>>>******************>>>>> >>>>>بدیهی پایۀ قدرت و استقلال علم است و هم دانش> هرزمینی که سست باشد از بنیان ، داردش رانش>>>>> >>>>>گر بخواهیم کم شود بیماری و ، هر مطبّی کم کار> بایدش تزریق شود بر جامعه ، دل گرمی و رامش>>>>> >>>>>هر کس که مجهّز شود به سلاح پژوهش وتحقیق> بایدش داد به او ارزش والا،و گرنه بی ابا چالش>>>>> >>>>>گر سلامت محور اندیشه ها ،  نظم و...
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۸ بهمن ۱۳۹۸
86