0%
صاعد

صاعد

مرد متأهل از ارومیه

17 فروردین 1331 (68 ساله)

تاریخ عضویت: 25 اسفند 1393

غم انتخاب تنهائی بهتر از غم انتظار همراهی

پرسش

86