0%
میلاد مهدویان

میلاد مهدویان

مرد از تهران

2 مهر 1342 (55 ساله)

تاریخ عضویت: 6 تیر 1392

دروغ اغلب تنها مبین این ترس است که مبادا حقیقت خردت کند ..." دروغ انعکاس حقارت ماست"

پرسش

172
گروهها
هدایا