0%
میلاد مهدویان

میلاد مهدویان

مرد از تهران

2 مهر 1342 (54 ساله)

تاریخ عضویت: 6 تیر 1392

دروغ اغلب تنها مبین این ترس است که مبادا حقیقت خردت کند ..." دروغ انعکاس حقارت ماست"

هدایا (33)

163
گروهها
هدایا