0%
محمود احمدی(گروه حوادث و رويدادها)

محمود احمدی(گروه حوادث و رويدادها...

مرد مجرد از بروجرد

1 مهر 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 10 اردیبهشت 1393

تو مپندار که بختیاری کرد حق مدد کرد و بخت یاری کرد بختیاری و نـادر دوران خاک بر فرق قندهاری کرد


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
محمود احمدی(گروه حوادث و رويدادها) ایران 20 تولد شما را تبریک می گوید.
195
گروهها
هدایا