0%
لادن عباسی
تبلیغات

خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین مچکرم از زحمات شما بزرگوار ........بدرود
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره: به طبیعت نگاه کن. هیچ چیز ثابت نمی ماند. چرا تو باید بمانی خردمندانه از تغییرات استفاده کن. مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کن. چیزهای مهم را نگه دار. چیزهایی را که مهم نیستند دور بریز. اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.
ادامه
  ۰۴ اسفند ۱۳۹۵
هدایا
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
قلب سبز
۰۶ بهمن ۱۳۹۵
قلب سبز
۲۴ دی ۱۳۹۵