گاه دلـــــــم ميگيرد از روزگــــــــــاري كه درآنم....
اين نبـــــــــــــــود آنچه درانتظارش بــــــــــــــــودم....
nikta shadi 20
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷
کو همنفسی تا نفس شاد بر آرم؟
مجنون تو کجا رفتی و فرهاد کجائی؟
nikta shadi 20
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۷


از کسی که دوستش داری

ساده دست نکش

شاید دیگه هیچ کس رو

مثل اون دوست نداشته باشی

و از کسی هم که دوستت داره

بی تفاوت عبور نکن

چون شاید هیچ وقت، هیچ کس تو رو

مثل اون دوست نداشته باشه
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷

. مهم این نیست که قشنگ باشی
قشنگ این است که مهم باشی !
حتی برای یک نفر کوچک باش و عاشق
که عشق، خود میداند آئین بزرگ دانستنت را…
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی
سما ص زیباست
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷

بعضی وقتا توی زندگی
دلت میخواد میتونستی برگردی به عقب،
نه اینکه بخوای چیزی رو تغییر بدی ...
فقط برای اینکه بعضی چیزا رو
دوباره احساس و تجربه کنی...
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
اگر بین برنده شدن

و شاد بودن مجبور به انتخاب شدی ،

همیشه شادی را انتخاب کن

چون شادبودن به صورت خودکار

از تو یک برنده می سازد
سما ص بخند و شاد باش
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
یک فکرمثبت در روز میتواندکل

روزتان راتغییر دهد وخالق این فکر

مثبت توهستی،نه هیچ کس دیگر

منتظرنباش کسی بیاید

وفکرمثبت رادرجعبه ذهن تو بگذارد

زیبا فکرکن تا روزت بهترین شود
سما ص سپاس
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
nader 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
شکستن قلب انسان ها ، اصلا کار دشواری نیست و از دست همه برمیاد

آنچه دشوار است نشکستن دلهاست
سما ص 20
ادامه
  ۰۴ تیر ۱۳۹۷
3