0%
khatere khatere

khatere khatere

زن مجرد از رامسر

29 شهریور 1371 (27 ساله)

تاریخ عضویت: 13 اردیبهشت 1392

خدایا: همیشه و هر لحظه یادم بنداز که: نامحرم. نامحرم است؛ چه در دنیای حقیقی چه در دنیای مجازی؛ یادم بنداز فاطمه "س"...

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
143
هدایا