0%
محمد طا

محمد طا

مرد مجرد

1 فروردین 1368 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 24 مرداد 1392

خدایا شرح غم خواندن چه سخت است, ز داغ لاله پژمردن چه سخت است

نظرسنجی

422
هدایا