0%
جواد ف

جواد ف

مرد از کرج

30 شهریور 1356 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 8 اردیبهشت 1393


بازنشر تصویر مربوط به جوانه توسط جواد ف
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
مدافع حرم
قادر ஜبیست تمامஜ
ادامه
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۶
سعیده بابایی 💜💜همش لایک💜💜
ادامه
  ۲۳ مرداد ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به tinag توسط جواد ف
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
تنهایی...
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
فرشاد 20
ادامه
  ۲۱ فروردین ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به نگار پارسا توسط جواد ف
۰۲ شهریور ۱۳۹۵
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
عباس جی جی 2000000000
ادامه
  ۱۳ آذر ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به هستی نیازی توسط جواد ف
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به هستی نیازی توسط جواد ف
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۵ مرداد ۱۳۹۴
بازنشر تصویر مربوط به هستی نیازی توسط جواد ف
۲۶ مرداد ۱۳۹۵

حکایت جالبیست!!!

فراموش شدگان

هرگز فراموش کنندگان

را فراموش نمیکنند.
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
کوروش کبیر 20
ادامه
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به هستی نیازی توسط جواد ف
۲۶ مرداد ۱۳۹۵
خیالت همیشه هست

ولی امروز خودت را میخواهم

نه خیالت را
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
پرستو .....
ادامه
  ۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به Yedoone توسط جواد ف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
برای مخاطب خاصی که قراره در آینده بیاد
لادن لایک20
ادامه
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به Yedoone توسط جواد ف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
لادن لایک20
ادامه
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۶
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به جوانه توسط جواد ف
۱۶ مرداد ۱۳۹۵
شمیم ▂ ▄ ▆ ▇ █ like █ ▇ ▅ ▄ ▂
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۶
جوانه سپاس
ادامه
  ۱۲ آبان ۱۳۹۵
108
هدایا