0%
هادی گروه آذربایجان
۱۷ مرداد ۱۳۹۴
به ﺧﺪﺍ ﮔﻔﺘﻢ: ﺧﺪﺍ ﺟﻮﻥ ! ﺗﻮ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﻭﻧﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎﻡ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺑﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ؟! ﮔﻔﺖ: ﺍﻭﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺩﯾــــﻮوووووﺙ ﮔﻔﺖ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ؛ ﻣﻨﻢ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﺷﺪ !!!...
تبلیغات
گروهها
هدایا
گل رز
۲۶ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
۰۴ فروردین ۱۳۹۵