0%
جو جو
۰۸ خرداد ۱۳۹۳
حتی اگر ذهنت با “من” نباشد ! هرگاه بدانم جایم در “دلت” استوار است آرامم
تبلیغات