0%
قاسم پایین دهی

قاسم پایین دهی

مرد متأهل از مشهد

15 فروردین 1373 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 16 اسفند 1391

خدایا.گاهی تورا بزرگ میبینم وگاهی کوچک این تو نیستی.این منم که گاهی نزدیک میشوم و گاه دور

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
192
هدایا