0%
آیسلار 🍁🍂🍃

آیسلار 🍁🍂🍃

زن مجرد

1 بهمن 1372 (24 ساله)

تاریخ عضویت: 2 خرداد 1392

بچسب به خودت!!! هیچکس مسئول خوشحال کردن تو نیست جز خودت !!!خلاص

مرز بین "دلسوزی"و"فضولی"خیلی باریکه
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  8 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  10 ساعت قبل
میخندمو دردامو میشمارم
تلخه ولی شاید دلم واشه
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷

تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  8 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  10 ساعت قبل
همون موقع که از آرزوهات دست میکشی
میفهمی چقدر قید دنیارو زدی
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  8 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  10 ساعت قبل
چیزی که آدمو پیر میکنه گذر زمان نیست!!!
حرف نزدنه
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  8 ساعت قبل
shamim sadat 2000
ادامه
  10 ساعت قبل
بهترین جای دنیا کجااااااست؟؟؟!!!
اونجا که آرزو نکنی ای کاش جای دیگه ای بودم
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  8 ساعت قبل
shamim sadat 20
ادامه
  10 ساعت قبل
غربت!!!
غربت آن است که در جمعی و جانانت نیست"مولانا"
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
shamim sadat 2000
ادامه
  10 ساعت قبل
سما ص 20
ادامه
  12 ساعت قبل
ببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس
هیچ دردی دراین حد نیست
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
shamim sadat 20000
ادامه
  10 ساعت قبل
تمنا تابش 🌸 ☕ 20🌸 ☕
ادامه
  12 ساعت قبل
غم گرفته دوباره صدامو
نم زده باز هوای چشامو
اشک چشای من تمومی نداره
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷🔸🔶🔹🔷
shamim sadat 20
ادامه
  10 ساعت قبل
آیسلار 🍁🍂🍃 سلام به روی ماهت تمنا جان سپاس سما حان
ادامه
  12 ساعت قبل
چیزی که دوس داری ولی عذابت میده رو
بذار کنار
بذار کنار
بذار کنار
✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔
✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅✔✅
سما ص سلام ایسلارجان اوقات بشادی...
ادامه
  14 ساعت قبل
همه چیز آرام است..
دلِ من استثناست...
⚉⚇⚉⚇⚉⚇⚉⚇
⚇⚉⚇⚉⚇⚉⚇⚉
سما ص 20
ادامه
  14 ساعت قبل
52
هدایا