0%
ابوالقاسم کریمی

ابوالقاسم کریمی

مرد مجرد از ورامین

9 آذر 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 6 اردیبهشت 1397

صلح طلب/طرفدارآشتی ملی/بیش فعال مستقل محیط زیست/کنشگراجتماعی/شاعر/نویسنده/طرفدارفرضیه گایا/فرزندزمین

آلبومها

0