0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

18 اردیبهشت 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

ای با همه کس به صلح و با ما به خلاف *** جرم از تو نباشد گنه از بخت من است!

پرسش

363
گروهها
هدایا