0%
فرشاد

فرشاد

مرد از تهران

18 اردیبهشت 1352 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 17 بهمن 1394

گاهی قضاوت نادرست درباره کسی ممکن است به قیمت تباهی زندگی او تمام شود! من قضاوت نمیکنم

320
گروهها
هدایا