0%
فرناز م
۱۴ خرداد ۱۳۹۳
برای کسی که با میل خودش رفته باشد یک لحظه دلتنگی هم حماقت محض است
تبلیغات
به بعضیا باید گفت :
با همه صمیمی نیستم …
تو بذار پای ” غرورم ” …
من میذارم پای ” شعورم ”
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۱۵ شهریور ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
۰۵ شهریور ۱۳۹۳
Lovely Cookie
۰۵ مرداد ۱۳۹۳