0%
فرید

فرید

مرد مجرد

11 فروردین 1360 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 17 اسفند 1391

اگر قادر نیستی خودت را بالا ببری مانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه ای را بالا ببری

106
هدایا