0%
احسان

احسان

مرد مجرد از اصفهان

27 تیر 1365 (30 ساله)

تاریخ عضویت: 27 شهریور 1387نظر جدید برای نظرسنجی مرگ بر امریکا احسان
۱۵ مهر ۱۳۹۴
سلام وعلیکم:
بنظر شما((مرگ بر امریکا))کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد؟
1-یک شعار است
6 رأی
25%
2-یک تفکر است
1 رأی
4%
3-بیداری ضد استکباری است
5 رأی
21%
4-یک نوع مبارزه است
6 رأی
25%
5-نمی دانم
2 رأی
8%
6-به نظرم......
4 رأی
17%
  ۱۵ شهریور ۱۳۹۵
غریب این عباس آقا -دلواپسه....؟
ادامه
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۵
57
گروهها