0%
نازنین زهرا
۰۱ اسفند ۱۳۹۳
خدایا مرا تنها مگذار، که مبادا نگاهم به نگاه بنده ای از جنس خاک محتاج شود.
تبلیغات
هدایا
دسته گل 2
۲۲ شهریور ۱۳۹۵
دسته گل 2
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴