0%
علی قشقایی
۰۲ بهمن ۱۳۹۸
خدایا شکرت.. خیال خوب تو لبخند می شود به لبم
نشانها
تبلیغات
ترکی قشقایی..
دوداغلارینگ ساز چالیر
مینور چاغی جان آلیر
صابا بیکیل ماهورا
سنه ، منه ، کیم قالیر؟
ترجمه:
لبهایت ساز می نوازند
در هنگامه ی مینور ،جان می ستانند
فردا به ماهور برگرد
برای تو، برای من، چه کسی می ماند؟
سما ص سلام زندگی شیرین و پر از دلگرمی اقای قشقایی...
ادامه
  17 ساعت قبل
سما ص سلام کاشانه و دلتون گرم گرم و پر از دلخوشی اقای قشقایی.. ممنون از لطفتون بابت تصاویر زیباتون...
ادامه
  ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
من اگر نقاش اولام
سنی قوجاخا چکرم
ترجمه:
من اگر نقاش بودم
تو را در آغوش می کشیدم
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۸
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
ترجمه متن:
به کجا خواهد کشید سرانجام ما
خودش مست،چشمانش مست به یادم افتاد
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۸
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
سَنه چاتماگ اولموش خیال..
ترجمه:
به تو رسیدن شده خیال
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۸
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
چشمان " تــــو"
شیراز ترین شهرِ جهان است.
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۸
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
اُولایدوم یاغی، غم اوقورلایان
یار اورَگیندَن، آپارام غَمی
ترجمه:
کاش یاغی میشدم،دزد غم ها
از دل یار، ببرم غم را
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۹ مهر ۱۳۹۸
عشق بیر زلزله دئر
مذهب و ایمان تانیماز
سیه هر دری آچا
دلیل و برهان تانیماز
ترجمه:
عشق یک زلزله است
مذهب و ایمان نمی شناسد
هر دری را بخواهد باز کند
دلیل و برهان نمی شناسد
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
حشمت 20 Lικε
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
لیلی فراغونان من اولدوم مجنون
ترجمه:
از فراق لیلی من شدم مجنون
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۳ مهر ۱۳۹۸
وادی محنتده من الدوم مجنون
کیمه دیَم بو دیوانا دردیمه
ترجمه:
در وادی محنت من شدم مجنون
به که گویم این درد دیوانه ام را
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۳ مهر ۱۳۹۸
سن یوخانگ زیندان دِ ایام
ایشیم بودور گون سایام
ترجمه:
تو نیستی؛ زندان است ایام
کارم این است روزها را بشمارم
  ۲۲ دی ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۳ مهر ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
عاشقانه
12 ساعت قبل
خرس عاشق
12 ساعت قبل
آب نبات چوبی عاشقانه...
12 ساعت قبل