0%
علی قشقایی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
خدایا شکرت.خدایا ممنون بخاطر این همه خوشبختی... زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها می ماند
نشانها
تبلیغات

خدایا شکرت
من از سواحل تفتیده قره آقاج و آبسکو می آیم.
آنجا که روزی میدان تاخت و تاز بزرگ مردان ایل قشقایی بود.
سواحلی که اکنون دیدنشان ، داغ حسرت بر دل هر بیننده ای می گذارد .
یاد باد آن کوچ های رنگین و سنگین ایل با هیاهوی مردان غیور و پر جنب و جوش.....
یاد باد آن روزهای طلایی باغ ارم و همهمه ی ....
یاد باد حماسه،آن حماسه سازان فتح شیراز و شکست اجنبی ها ....
یاد باد جنگ آق چشمه و عقب نشینی اجنبی ها تا دروازه های شیراز آن روز ....
یاد باد آن بازار های داغ کلاه دو گوش در بازار وکیل ....
یاد باد آن سیه چادر ها ی سرافراز و آن چابک سواران سرکش و تیر اندازان جسور ایل قشقایی.
*********
ﺍﯾﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻣﻦ ، ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻼﻡ ﭘﺮﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭﺩ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻭ ﻃﻌﻢ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻟﻒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺞ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻻﻟﯽ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻛﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺩﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻏﻤﺰﻩ ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺯﺑﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ،
ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻱ ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺳﺮﺷﺎﺭﻱ ﺳﻜﻮﺕ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﺪﻣﺶ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ ﻛﻮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺮﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﭼﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻋﺮﻕ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻮﻧﺴﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎشد...
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دسته گل زرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
خرس عاشق
۰۶ بهمن ۱۳۹۷