0%
علی قشقایی
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
خدایا شکرت
کاربر ایران بیستی
نشانها
تبلیغات

بگذار آدمها تا میتوانند سنگ باشند ؛
مهم این است که تو از نژاد چشمه ای؛
پس جاری باش
و اجازه نده سنگ ها مانع حرکت تو شوند ؛
آنها را با نوازشهایت ذره ذره خرد کن
و از روی آنها با لبخند عبور کن....
بیشتر...
موسیقی پروفایل
هدایا
خرس عاشق
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
کلید قلب
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
جواهر قلب نشان
۲۴ فروردین ۱۳۹۸