0%
بهمن محمودی
۲۹ تیر ۱۳۹۳
ظرفیت از پشت تکمیله لطفا از جلو خنجر بزنید
تبلیغات
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
…..`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
.........حافظ گويد:

اگر آن ترك شيرازي به دست آرد دل مارا به خال هندويش بخشم سمر قند وبخارارا

صائب در جواب حافظ گويد:

هرآنكس چيزمي بخشد زجان خويش مي بخشد نه چون حافظ كه مي بخشد سمر قند وبخارارا

اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل مارا به خال هندويش بخشم سرودست وتن وپا را

شهريار در جواب گويد:

هرآنكس چيزمي بخشدبسان مردمي بخشد نه چون صائب كه مي بخشدسرودست وتن وپا راسرو دست وتن وپا را به خاك گورمي بخشند نه بر آن ترك شيرازي كه برده جمله دلها رااگر آن ترك شيرازي بد ست آرد دل ما را به خال،هندويش بخشم تمام روح و اجزا راو خودم میگم:

هرآنكس چيز ميبخشد به زعم خويش ميبخشد يكي شهرويكي جسم يكي،هم روح واجزا را

كسي چون من ندارد ،هيچ در دنيا و در عقبا نگويد حرف مفتي چون ندارد تاب اجزا را
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۱۹ بهمن ۱۳۹۳
بفرما پرتغال
۱۹ دی ۱۳۹۳
Lovely Cookie
۰۵ مرداد ۱۳۹۳