0%
امید ازاد

امید ازاد

مرد از تبریز

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 21 تیر 1394

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: امید ازاد
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (79 ساله)
محل تولد: تبریز
هدف از عضویت: شرکت در بحث های گروهها و ...
درباره من: اززمزمه دلتنگیم ازهمهمه بیزاریم

نه طاقت خاموشی نه تاب سخن داریم

آوارپریشانی ست روسوی چه بگریزم؟

هنگامه حیرانی ست خودرابه که بسپاریم؟

تشویش هزارآیاوسواس هزاراما

کوریم ونمی بینیم ورنه همه بیماریم

دوران شکوه باغ ازخاطرمان رفته ست

امروزکه صف درصف خشکیده وبی باریم

درداکه هدردادیم آن ذات گرامی را

تیغیم ونمی بریم ابریم ونمی باریم

ماخویش ندانستیم بیداری مان ازخواب

گفتندکه بیداریدگفتیم که بیداریم

من راه تورابسته توراه مرابسته

امیدرهایی نیست وقتی همه دیواریم
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
10
هدایا