0%
A t i l l a

A t i l l a

مرد از ارومیه

1 فروردین 1357 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 1 مرداد 1393

انسانے بیش ازدیگران بداند تنها مےشود....
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: A t i l l a
جنسیت: مرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1357 (41 ساله)
محل تولد: ارومیه
اطلاعات ظاهری
قد: . سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: ..
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
115
هدایا