0%
اشکان بابک

اشکان بابک

مرد مجرد از تبریز

19 آبان 1361 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 29 تیر 1392

مى خواهم اقلاً يك نفر باشـد كه با او از همه چيز، همان طور حرف بزنم كه با خودم ميرنم. کئفلی ،کئفلی ، گونشدیر الده جامیم کئفل...

145
گروهها
هدایا