0%
@

@

مرد مجرد از ماسال

1 فروردین 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 15 آذر 1392

وای جنگل را بیابان میکنند دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان میکنند .


موزیک از @
۰۶ آذر ۱۳۹۸
عروسک
03 Aroosak.mp3
سما ص 20
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
@ امیدوارم که حالشو ببرید
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
رو به تو سجده می کنم ، دری به کعبه باز نیست
بسکه طواف کردمت ،مرا به حج نیاز نیست
به هر طرف نظر کنم نماز من نماز نیست
مرا به بردگی می کشی از این رها ترم کنی
زخمه می زنی به من که مبتلا ترم کنی
از همه توبه می کنم ؛بلکه تو باورم کنی
قلب من از صدای تو چه عاشقانه گم شد
تمام پرسه ها
ادامه...
سهراب سهراب زیبا بود
ادامه
  ۰۷ آذر ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
موزیک از @
۰۶ آذر ۱۳۹۸
Moein - Mardom (128).mp3
سما ص 20
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
Yasaman ۲۰
ادامه
  ۰۶ آذر ۱۳۹۸
67