0%
Asal

Asal

زن مجرد از خمین

28 خرداد 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 23 تیر 1388

.... من .... زیر این نم نم باران ... برای روزهای خوبت دعا میکنم ... روزهای خوب تو ... ربط عجیبی ... به حال خوب من دارد ....

پرسش

380
هدایا