0%
آرونیا و از تمام جهان سهم من تو باشی و بس
۲۹ مهر ۱۳۹۷
کوچـہ ها را بلـכ شـכم ؛ خیابان ها را ؛ مغازہ ها را ؛ رنگ هاے چراغ قرمز را ؛ جـכول ضرب را ؛.. و כیگر כر راه هیچ مـכرسـہ اے گم نمے شوم ، اما ... هنوز گاهے میان آכم ها گم مے شوم ؛ آכم ها را بلـכ نیستم .....
نشانها
تبلیغات

موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۳۱ مرداد ۱۳۹۷
بفرما پرتغال
۲۴ دی ۱۳۹۵
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵