0%
امین درویش

امین درویش

مرد مجرد از آبادان

5 تیر 1360 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 30 شهریور 1392

خدایاامروزرامهمانم باش به یک فنجان قهوه تلخ وقتش رسیده طعم دنیایت رابدانی


264