0%
امین درویش

امین درویش

مرد مجرد از آبادان

5 تیر 1360 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 30 شهریور 1392

گفتم بیا... گفت : پاهایم یخ زده!!! و من به پایش سوختم!!! گرم شد... رفت به سوی دیگری.


بعضی وقتا سکوت میکنی!!!

چون اینقدر رنجیدی که نمی خوایی حرف بزنی

بعضی وقتا سکوت میکنی!!!

چون واقعا\" حرفی واسه گفتن نداری

گاه سکوت به اعتراضه!!!

گاهی هم انتظار!!!

اما بیشتر وقتا سکوت واسه اینه که

هیچ کلمه ای نمی تونه غمی رو که

تو وجودت داری رو ت
ادامه...
264