0%
محمد مهدی فاطمی

محمد مهدی فاطمی

مرد مجرد از تهران

27 بهمن 1366 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 19 مهر 1392

قناعت می‌کنم با درد چون درمان نمی‌یابم***تحمل می‌کنم با زخم چون مرهم نمی‌بینم

ویدئو

85