0%
ali .s

ali .s

مرد متأهل از کرمان

2 فروردین 1350 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 28 بهمن 1392

شما در نت محقرانه خود چیزی دارید که من در پروفآیل کبریای خود ندارم .زیرا شما چون منی دارید و من چون خودی ندارم!!!!!!!

آلبومها

132
گروهها
هدایا