0%
ترنــــــــــم "عــــــــشق"

ترنــــــــــم "عــــــــشق&...

زن از تهران

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 11 آبان 1395

خدایا ... برای دلم امن یجیب بخوان ... تا شاید این قلب نا آرامم، آرام گیرد ...

پرسش

31
هدایا