0%
سعید دلربا

سعید دلربا

مرد مجرد از ارومیه

8 مرداد 1369 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 7 مرداد 1395

یک دو روزیست که دل درجهان بی غم است /قدرفرصت بدان عمرشادی کم است خنده برلب اگرلحظه ای دلخوشی/گاهی ازدست غم ناله ای میکشی
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
6
گروهها