0%
سمانه سعیدی

سمانه سعیدی

زن متأهل از تهران

1 فروردین 1346 (52 ساله)

تاریخ عضویت: 30 اردیبهشت 1398

همانطور که نورخورشید از در بسته عبور نمی کند،نور آگاهی هم ازذهن بسته عبور نمی کند......

نظرسنجی

39