0%
رضا متین
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
چیز بدی نیست جنگ شکست می‌خورم اشغالم می‌کنی...... ولی من ببازم تو نبردی .💙💙💙
تبلیغات
ورزشكارو خوش اخلاق
بیشتر...
هرچند حیا می‌کند از بوسه‌ی ما دوست
دلتنگی ما بیشتر از دلهره‌ی اوست

الفت چه طلسمی‌ست که باطل‌شدنی نیست
اعجاز تو ای عشق نه سحر است نه جادوست

ای کاش شب مرگ در آغوش تو باشم
زهری که بنوشم ز لب سرخ تو داروست

یک‌بار دگر بار سفر بستی و رفتی
تا یاد بگیرم که سفر خوی پرستوست
ادامه...
دختر بهار چه قدر زیبا 2020
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۸
Yasaman ۲۰
ادامه
  ۱۱ آذر ۱۳۹۸

🔶 بی تو شهرم قفس است ای همه آزادی من

🔶 غم مرا همنفس است ای تو همه شادی من

🔶 بی تو آوارم و در خویش فرو ریخته ام

🔶 ای همه سقف و ستون و همه آبادی من...
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
Yasaman بیست
ادامه
  ۰۹ آذر ۱۳۹۸
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
نه چتر با خود داشت نه روزنامه نه چمدان
عاشق‌اش شدم...
از کجا باید می‌دانستم
مسافر است؟!
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیم / ساکن کوی بت عربده جویی بودیم
عقل و دین باخته دیوانه ی رویی بودیم / بسته ی سلسله ی سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود
یک گرفتار از این جمله که هستند نبود
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
از صد آدم یک نفر انسان خوبی می شود
آخرش دوران ما دوران خوبی می شود
میشود خودکامه کم کم مهربان و دست کم
شهر ما هم صاحب زندان خوبی می شود
گر در آمد اشک من از رفتنت دلخور نشو
دست کم در شهرتان باران خوبی می شود
چارراهِ بی چراغ قرمز چشمان تو
با کمی چرخش در آن میدان خوبی می شود
طول
ادامه...
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
تو را دوست می‌دارم
طرفِ ما شب نیست
صدا با سکوت آشتی نمی‌کند
کلمات انتظار می‌کشند
من با تو تنها نیستم، هیچ‌کس با هیچ‌کس تنها نیست
شب از ستاره‌ها تنهاتر است…
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸
فوزیه 20 بیست
ادامه
  ۱۰ آذر ۱۳۹۸
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۱۹ آبان ۱۳۹۸