الهی آمین ..
keyvankhan 20
ادامه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
علی ........ 20
ادامه
  ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
از دردها و سکوت ها و دردها

از فعل جمع ها و جمعیت ها و مردها

از تمام هواهای بد و گرم و سردها

چشیده ام تا شده ام

فولاد آب دیده

پشت دلی داغ دیده

قلبی شکسته که

از خودش هم سیره
علی ........ 20
ادامه
  ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
حسین آبادانی لایک
ادامه
  ۱۷ فروردین ۱۳۹۸
صبر تنها
عصبانی نشدن نیست!

صبر یعنی اینکه
قادر باشید هفت احساس:

تنفر ، علاقه ، لذت
اضطراب ،خشم ، غم و
ترس را در خود کنترل،
مدیریت و مهار کنید...
علی ........ 20
ادامه
  ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
HOUSAIN 20
ادامه
  ۲۶ فروردین ۱۳۹۸
102
هدایا