هرگز از حرفهایی كه مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو
هیچگاه كوچكترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یك چیز فكر كن:
داور خداست!
آیا من در برابر او روسفیدم؟
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد
تا بی راهه نروی...
تو باید روی پای خودت بایستی و تنها ملاحظه‌ات این باشد كه:
ادامه...
سما ص 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
keyvankhan 20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
خیلی از ما آدم ها در قلبمان چاهی کنده ایم برای پنهان کردن دلخوری های کوچک...
تمام آن ها را توی خودمان می ریزیم و دم نمی زنیم...
اما نمی دانیم پنهان کردن دلخوری های کوچک مثل
جمع کردن هیزم های خشکی ست که گوشه ی ذهنمان تلنبار می شوند...
خیال می کنیم اگر در موردشان حرفی نزنیم می پوسند و فرا
ادامه...
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
  ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
کیوان .............20000000000000000
ادامه
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
شکستن آدم صدا ندارد…
اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستادی
صدای پوکیدن قلبش را بتوانی بشنوی …
یا مثلا ببینی یک دفعه خرده های دل یک نفر می پاشد روی زمین…
شکستن یک آدم ، بعضی وقتها با چند قطره اشک همراه است …
و خیلی وقتها با بغض و در سکوت اتفاق می افتد…
آدمهای شکسته عجیب نیستن
ادامه...
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
کیوان تمام قد....20
ادامه
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
به چشم جان
تُرا دیدم
که روح در من به جوش آمد
تویی والا ترین تصویر
به چشم سر نمی آیی
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
در رویاهای خالی ام
شب های زیادی ست
که ماه نباریده است
چشم هایم خشکیده اند
و چه سخت می شود عشق ورزید
وقتی انگشتانم در کو له هاشان
دست های تو را حمل می کنند
و جای خالی ات
اشک هائی می شوند
که تلاش می کنند
دست هایم آنها را نفهمند...

پرویز صادقی
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
الهی آمین ..
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
کیوان وعاقبت بخیر .........20
ادامه
  ۱۳ شهریور ۱۳۹۸
از دردها و سکوت ها و دردها

از فعل جمع ها و جمعیت ها و مردها

از تمام هواهای بد و گرم و سردها

چشیده ام تا شده ام

فولاد آب دیده

پشت دلی داغ دیده

قلبی شکسته که

از خودش هم سیره
لادن ع لایک20
ادامه
  ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
225
هدایا