خیلی از ما آدم ها در قلبمان چاهی کنده ایم برای پنهان کردن دلخوری های کوچک...
تمام آن ها را توی خودمان می ریزیم و دم نمی زنیم...
اما نمی دانیم پنهان کردن دلخوری های کوچک مثل
جمع کردن هیزم های خشکی ست که گوشه ی ذهنمان تلنبار می شوند...
خیال می کنیم اگر در موردشان حرفی نزنیم می پوسند و فرا
ادامه...
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
  ۱۶ تیر ۱۳۹۸
شکستن آدم صدا ندارد…
اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستادی
صدای پوکیدن قلبش را بتوانی بشنوی …
یا مثلا ببینی یک دفعه خرده های دل یک نفر می پاشد روی زمین…
شکستن یک آدم ، بعضی وقتها با چند قطره اشک همراه است …
و خیلی وقتها با بغض و در سکوت اتفاق می افتد…
آدمهای شکسته عجیب نیستن
ادامه...
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
Beauty boy& hot love 20
ادامه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
به چشم جان
تُرا دیدم
که روح در من به جوش آمد
تویی والا ترین تصویر
به چشم سر نمی آیی
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
Beauty boy& hot love 20
ادامه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
در رویاهای خالی ام
شب های زیادی ست
که ماه نباریده است
چشم هایم خشکیده اند
و چه سخت می شود عشق ورزید
وقتی انگشتانم در کو له هاشان
دست های تو را حمل می کنند
و جای خالی ات
اشک هائی می شوند
که تلاش می کنند
دست هایم آنها را نفهمند...

پرویز صادقی
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
Beauty boy& hot love 20
ادامه
  ۳۰ خرداد ۱۳۹۸
الهی آمین ..
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
از دردها و سکوت ها و دردها

از فعل جمع ها و جمعیت ها و مردها

از تمام هواهای بد و گرم و سردها

چشیده ام تا شده ام

فولاد آب دیده

پشت دلی داغ دیده

قلبی شکسته که

از خودش هم سیره
مخ ردی 🔻😊20.عالی😊🔻
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۸
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
صبر تنها
عصبانی نشدن نیست!

صبر یعنی اینکه
قادر باشید هفت احساس:

تنفر ، علاقه ، لذت
اضطراب ،خشم ، غم و
ترس را در خود کنترل،
مدیریت و مهار کنید...
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۱۷ خرداد ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۱۵ خرداد ۱۳۹۸
164
هدایا