0%
حا مد
۰۸ دی ۱۳۹۴
همیشه هم خوب نیست که طرف مقابل از احساس شما با خبر شود، گاهی افراد ظرفیت دوست داشته شدن از سوی دیگران را ندارند…
تبلیغات
همه برايم دست تکان دادند .. .اما کم بودند دستاني که تکانم دادند ...
دوست و دست بسيارند ولي دست دوست اندک ...
هميشه هستند کساني که نمي خواهند پرواز تو را ببينند تو به پرواز فکر کن نه به انها.
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۱۲ مهر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۱۱ مهر ۱۳۹۴
آدمک بیسکوئیتی
۰۹ مهر ۱۳۹۴