0%
علی کاشفی

علی کاشفی

مرد مجرد از تهران

20 دی 1359 (37 ساله)

تاریخ عضویت: 30 مهر 1388


دوستت دارم
ادامه دار
ادامه دار
ادامه دار
به اندازه‌ی تمامِ راه‌هایی که به تو
نمی‌رسند...!
0 نظر
با یک شعر،
مگر چه می توان کرد!
جز این است
که اندوه را
از یک جایِ دلت بر می دارد
و جای دیگر می نشاند...؟!
0 نظر
ببین
ویران شده ام
بر باد رفته ام
از پای تا به سر در عشق غرقم
دیگر حتی نمی دانم که آیا
زنده ام یا نه؟
چیزی می خورم یا نه؟
نفسی بر می آورم یا نه؟
سخنی می گویم یا نه؟
تنها می دانم که دوستت دارم ...
0 نظر
خاطرت نیست
امروز همان روزی است
که
قرار بود هیچوقت نیاید
روزی که
یادت ...
مرا.....
فراموش
0 نظر
سرگیجه ای
بعد از بازی چرخ و فلک
برایش بودم
برای رهایی
با شهری بازی کرد ...
0 نظر
خنده‌های تو
کودکی‌ام را به من می‌بخشد
و آغوش تو
آرامشی بهشتی
و دست‌های تو
اعتمادی که به انسان دارم
چقدر از نداشتنت می‌ترسم...
0 نظر

آفتاب...
به "مزارع قهوه " ی چشم های تو...
که می رسد
صبح می شود
چشم وا کن...
که دلم لک زده است
برای نوشیدنِ فنجان فنجان عشق
0 نظر
اینطور که ، تو می رَوی از من,
جان هم,
نمی رَود از تن ...!
0 نظر
شمعدانی شده ام...
تا به ساقه ی نازک تنهایی ام ...
دست می بری...
بوی خوش دوستت دارم...
همه ی ایوان دلم را بر می دارد...
0 نظر
دستانم را نگرفته ای اما
مژگانِ ابریشمی ات را که به رویم باز میکنی
تمام‌ #وجودم گرم میشود
از لطافتش
چه جنس نابی دارند....
0 نظر
55