0%
12

12

زن مجرد از تهران

14 اسفند 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 30 شهریور 1388

به نجوایی صدایم کن ﺑﺪان آﻏﻮش ﻣﻦ ﺑﺎزاﺳﺖ .ﺑﺮای درک آﻏﻮﺷﻢ، ﺷﺮوع ﮐﻦ، ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اش ﺑﺎ ﻣﻦ.

نظرسنجی

671