0%
12

12

زن مجرد از تهران

14 اسفند 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 30 شهریور 1388

به نجوایی صدایم کن ﺑﺪان آﻏﻮش ﻣﻦ ﺑﺎزاﺳﺖ .ﺑﺮای درک آﻏﻮﺷﻢ، ﺷﺮوع ﮐﻦ، ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﺎ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﮔﺎﻣﻬﺎی ﻣﺎﻧﺪﻩ اش ﺑﺎ ﻣﻦ.

مقالات

این کاربر مقاله ای را ایجاد نکرده است.
671