تنها بودن ” قدرت ” می خواهد

و این قدرت را کسی به من داد که میگفت ” تنهایت ” نمیگذارم
شمیم 🌹🌹🌹عالی.لایک🌹🌹🌹
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
لعیـا 🌷🌷 لایک🌷🌷
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
اگرمردی..مردبمون..اگه نیستی نامردی نکن!!

اگه تنهایی..تنهابمون..اگه نیستی تنهاش نذار!

اگه نجیبی نجابت کن..اگه نیستی هرزگی نکن!

اگه عاشقی..عاشق بمون..اگه نیستی حرمت عشق رو نشکن..
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
حمید رضا راد 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
اشتباه بزرگی است /// تلخ کردن زندگی خود

برای کسی ک

در دوری ما شیرین ترین لحظات زندگیش را سپری میکند..
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
حمید رضا راد 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
قـــادر ۞ஜبیست تمامஜ۞
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
zaahed ▓▒░20لایک20░▒▓
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
خسرو /خ 20
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
لعیـا 🌷🌷 لایک🌷🌷
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
حمید رضا راد 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
لعیـا 🌷🌷 لایک🌷🌷
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
حمید رضا راد 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۵
205
هدایا