0%
آ محمد
۰۹ آذر ۱۳۹۳
من؛همون که خوش بود ی وقتی سره پا روسنگ سفت بود میفهمی...
تبلیغات
ببینید فزولا مگه کسی از خودش بد میگه
.
.
من نمیدانم که چرا میگویند اسب حیوان نجیبی است وکبوتر زیباست وچرا در خانه هیچ کسی کرکس نیست گل شبنم چه کم از لاله قرمز دارد.
لب دریا برویم تور در دریا بیندازیم بگریم تراوت رازآب،
ریلی از روی زمین برداریم وزن بودن را احساس کنیم ،
گاهی زخمی که به پاداشته ام زیروبم های زمین را په من اموخته است
گاه در بستر بیماری من حجم گل چند برابر شده است
وفزون تر شده است قطر نارنج وشعاع فانوس،
ونترسیم ازمرگ مرگ پایان کبوتر نیست
مرگ در ذهن اقاقیل جاریست
مرگ باخوشه انگور به دهان میاید
مرگ مسئول قشنگی پر شاپرک است
مرگ گاهی ریحان می چیند وگاه ودکا مینوشد
گاه در سایه نشسته است به ما می نگرد
همه میدانیم ریه های لذت پراکسیژن مرگ است
ساده باشیم ،ساده باشیم
ساده باشیم چه درواژه چه بانگ جه در زیر درخت
کارمانیست شناسایی رازگل سرخ
کارماشاید این است که
میان گل نیلوفروقرن پی آغازح ق ی ق ت بدویم.
.


#############################
◘◘◘ ••• وصیتنامه من ••• ◘◘◘


1.ورثه حق دارند باطلبکاران من تاآمدن مامورین کتک کاری کنند.
2.درلحظه خاک سپاری اجازه دهند دستانم یک لحظه برای خداحافظی روی لبم قرار گیرد تابرایتان بوسه خداحافظی بفرستم.
3.به کسانی که منت گذاشته ودرمراسم خاک سپاریم شرکت کردند چنان قضای مفصلی بدهیدتا انگشتانشان را بخورند زیراعزیزان من هم انگشت شمارند.
هرکه شیون کندازدوروبرم دورکنید همه رامست خراب ازمی وانگورکنید
مردغسال مراسیرشرابش بدهید مست مست ازهمه جاحال خرابش بدهید
برمزارم مگذاریدبیاید واعظ پیرمیخانه بخواندغزلی ازحافظ
جای افسوس به بالای سرم دف بزنید شاهدی رقص کندجمله شماکف بزنید
روی قبرم بنویسید:عزیزووفاداربرفت آن جگرسوخته خسته ازاین داربرفت.

♣♣♣♣♣♣♣♣♣
من ازبیگانگان هرگزننالم که هرچه بامن کرده آشناکرد
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۳۰ دی ۱۳۹۳
دسته گل 2
۲۴ دی ۱۳۹۳
دسته گل 2
۲۲ دی ۱۳۹۳