0%
Mahshid...

Mahshid...

زن مجرد از ارومیه

2 فروردین 1375 (22 ساله)

تاریخ عضویت: 17 شهریور 1391

سکوت را با هر چیزی می شود شکست... ولی... باهرچیزی نمیتوان پیوند زد.....

پرسش

580
هدایا